Rámcový učebný plán ZŠ s MŠ, Školská 321, Brezovica - 2020/2021

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 998865556 61
Anglický jazyk 113333333 23
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 12 3
Človek a príroda
Prvouka 12 3
Fyzika 2221 7
Chémia 222 6
Biológia 22212 9
Človek a spoločnosť
Človek a spoločnosť 12 3
Dejepis 12222 9
Geografia 22122 9
Občianska náuka 1111 4
Človek a hodnoty
Náboženská výchova/ Etická výchova 111111111 9
Matematika a práca s informáciami
Matematika 445465555 43
Informatika 1111111 7
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 11 2
Technika 11111 5
Umenie a kultúra
Hudobná výchova 11111111 8
Výtvarná výchova 221111111 11
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 332222222 20


© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020