Rámcový učebný plán základnej školy s materskou školou (1.-4. roč. 2015/2016)

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 9988 34
anglický jazyk 1133 8
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 12 3
vlastiveda 12 3
Človek a príroda
prvouka 12 3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 4454 17
informatika 11 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 11 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1111 4
výtvarná výchova 2211 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 3322 10


© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2019