PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Tímea Matušeková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 67
Návrh inovácie v riadení školy 0
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Anna Kabáčová Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9 111
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 3
Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a riešenia konfliktov 25
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Zuzana Harmatová Využitie vyučovacích stratégií a uč. štýlov v predmete slovenský jazyk a literatúra 15 85
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 1
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 9
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Anna Havrilová Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 5
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozvoj osobnostných a sociálnych kopetencií pedagogických zamestnancov 12
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP 8
Mgr. Martina Hervayová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 55
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Božena Jankolová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 93
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
NOvé trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 3
Mgr. Tatiana Jankolová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 75
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Renáta Lacová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10 157
Rozširujúce štúdium predmetu biológia 60
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Národný štandard finančnej gramotnosti v šk. vzdel. programe 7
Mgr. Adriana Miklušková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 100
Rozširujúce štúdium 23
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so ŠVVP 23
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Katarína Poláčiková Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky Na ZŠ a SŠ 15 124
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Cabri geometria - základný kurz 21
Publikačná činnosť 30
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35
Mgr. Miriam Šálková Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Martina Turošáková Základná obsluha počítača 8 83
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 1
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Dramatické techniky pre kreatívne vyučovanie 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8


© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018