PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Tímea Matušeková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Návrh inovácie v riadení školy 0
Mgr. Anna Kabáčová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 3 111
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a riešenia konfliktov 25
Mgr. Zuzana Harmatová Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 9 69
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie vyučovacích stratégií a uč. štýlov v predmete slovenský jazyk a literatúra 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Anna Havrilová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 5 80
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Rozvoj osobnostných a sociálnych kopetencií pedagogických zamestnancov 12
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP 8
Mgr. Martina Hervayová Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovendnom a technickom vzdelávaní 8 33
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10
Mgr. Božena Jankolová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0 93
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 3
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
NOvé trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Tatiana Jankolová Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 90
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Renáta Lacová Národný štandard finančnej gramotnosti v šk. vzdel. programe 7 165
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10
Rozširujúce štúdium predmetu biológia 60
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovendnom a technickom vzdelávaní 8
Mgr. Adriana Miklušková Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0 85
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 17
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so ŠVVP 23
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Katarína Poláčiková Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15 124
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Cabri geometria - základný kurz 21
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky Na ZŠ a SŠ 15
Publikačná činnosť 30
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35
Mgr. Miriam Šálková Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 75
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
NOvé trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Martina Turošáková Textový editor Word pre začiatočníkov 7 67
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Dramatické techniky pre kreatívne vyučovanie 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8


© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.10.2020