PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Tímea Matušeková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 67
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35
Návrh inovácie v riadení školy 0
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Anna Kabáčová Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 3 111
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a riešenia konfliktov 25
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Harmatová Využitie vyučovacích stratégií a uč. štýlov v predmete slovenský jazyk a literatúra 15 85
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 1
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 9
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Mgr. Anna Havrilová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 65
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 5
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj osobnostných a sociálnych kopetencií pedagogických zamestnancov 12
Mgr. Martina Hervayová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 0 25
Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10
Mgr. Božena Jankolová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 93
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 3
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
NOvé trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Tatiana Jankolová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 75
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Mgr. Renáta Lacová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 157
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Rozširujúce štúdium predmetu biológia 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v šk. vzdel. programe 7
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Adriana Miklušková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 100
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozširujúce štúdium 23
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so ŠVVP 23
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
PaedDr. Katarína Poláčiková Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35 124
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Cabri geometria - základný kurz 21
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky Na ZŠ a SŠ 15
Publikačná činnosť 30
Mgr. Miriam Šálková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Martina Turošáková Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0 83
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 1
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Dramatické techniky pre kreatívne vyučovanie 7
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019