PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Tímea Matušeková Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8 67
Návrh inovácie v riadení školy 0
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Anna Kabáčová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 111
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Sebapoznanie ako predpoklad zvládania agresivity a riešenia konfliktov 25
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 3
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Zuzana Harmatová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 85
Využitie vyučovacích stratégií a uč. štýlov v predmete slovenský jazyk a literatúra 15
Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 9
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Textový editor Word pre začiatočníkov 1
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Anna Havrilová Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0 65
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozvoj osobnostných a sociálnych kopetencií pedagogických zamestnancov 12
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 5
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP 8
Mgr. Martina Hervayová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 55
Edukačná príprava učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Božena Jankolová Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0 78
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Tatiana Jankolová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 45
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Renáta Lacová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávaniaa zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 10 157
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Národný štandard finančnej gramotnosti v šk. vzdel. programe 7
Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania 12
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Rozširujúce štúdium predmetu biológia 60
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Adriana Miklušková Rozširujúce štúdium 23 85
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so ŠVVP 23
Edukačná príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 0
PaedDr. Katarína Poláčiková Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15 124
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky Na ZŠ a SŠ 15
Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách 35
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Cabri geometria - základný kurz 21
Publikačná činnosť 30
Mgr. Miriam Šálková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 15
Mgr. Martina Turošáková Sociálne médiá v oblasti vzdelávania (Veľká Británuia Canterbury) 1 83
Dramatické techniky pre kreatívne vyučovanie 7
Základná obsluha počítača 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Prípravné atestačné vzdelávanie k druhej atestácii 0
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.09.2018