• Voľné miesta na našej škole

  • ZŠ s MŠ v Brezovici ponúka pracovné miesto na pozícii

    

   UČITEĽKA V MATERSKEJ ŠKOLE

    

   Dátum nástupu: 7. január 2019

    

   Kvalifikačné a iné predpoklady:

   • min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

    

   Ďalšie požiadavky do výberového konania:

   • Žiadosť o prijatie do zamestnania /s kontaktnými údajmi/
   • Súhlas so spracovaním osobných údajov Suhlas_so_SOU_zivotopisy_nase.docx
   • Doklady o vzdelaní /fotokópia dokladu o vzdelaní/
   • Profesijný životopis
   • Bezúhonnosť (doložiť aktuálnym výpisom z registra trestov) - nie je nutné ho mať pri pohovore
   • Zdravotná spôsobilosť - až po prijatí do zamestnania
   • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
   • Znalosť práce s informačno – komunikačnými technológiami, znalosť práce s interaktívnou tabuľou a príslušenstvom
   • Odporučenie: absolvované adaptačné vzdelávanie (ak uchádzač má)

    

   Žiadosť, súhlas so spracovaním osobných údajov a profesijný životopis s označením „UČITEĽKA MŠ“ doručte najneskôr do 10. decembra 2018 na adresu

    

   Základná škola s materskou školou

   Školská 321, Brezovica

   028 01 Trstená

    

   alebo e-mailom na adresu: skola@zsbrezovica.sk

    

   Uchádzači budú telefonicky oboznámení o presnom dátume a čase pohovoru. Predbežný dátum pohovoru je

   17. december 2018 o 9,00 h. v riaditeľni ZŠ s MŠ v Brezovici.

    

                                                                                                 

                                                                                                 Mgr. Tímea Matušeková

                                                                                                  riaditeľka školy

    

  • zatiaľ žiadne údaje