• Voľné miesta na našej škole

  • Pedagogický asistent - základná škola - MIESTO JE UŽ OBSADENÉ

   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

   V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

   Kategória odborného zamestnanca:   PEDAGOGICKÝ ASISTENT

   Dátum predpokladaného nástupu           19.10.2020

   Pracovný pomer:     100% úväzok

   Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

   Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

   • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
   • úplné stredné odborné vzdelanie pedagogické alebo iné + doplnenie pedagogickej spôsobilosti

   v súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov

   •   zdravotná spôsobilosť,
   •   bezúhonnosť,
   •   ovládanie štátneho jazyka,
   •   schopnosť tímovej práce.

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
   • profesijný štruktúrovaný životopis
   • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti (doložiť pred uzavretím zmluvy)
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
   • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doložiť pred uzavretím zmluvy)

   Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte emailom na skola@zsbrezovica.sk alebo v písomnej  podobe do 1410.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

   Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

    

   Špeciálny pedagóg - základná škola

   Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – školský špeciálny pedagóg

   V zmysle §9 ods.1.,§10 ods.1., a §11 ods.1, písm a./ Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

   Kategória odborného zamestnanca:   ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY  PEDAGÓG

   Dátum predpokladaného nástupu           14.9.2020

   Pracovný pomer:     100% úväzok

   Ponúkaný plat:     podľa Zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zmene a doplnení niektorých zákonov 

   Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky :

   •  VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore v súlade so zák. č.138/2019 Z.z.      o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Prílohy č.8 k Vyhláške č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
   •   zdravotná spôsobilosť,
   •   bezúhonnosť,
   •   ovládanie štátneho jazyka,
   •   schopnosť tímovej práce.

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
   • kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní
   • profesijný štruktúrovaný životopis
   • motivačný list
   • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
   • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
   • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

   Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte emailom na skola@zsbrezovica.sk alebo v písomnej  podobe do 20.9.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Školská 321, Brezovica, 028 01 Trstená

   Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom o zamestnanie bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.
    

   Učiteľ - vedúci zamestnanec pre materskú školu (zástupca riaditeľa školy pre materskú školu) - MIESTO JE UŽ OBSADENÉ

   ponuka_prace_MS_ucitelka_-_zastupca_rs_pre_MS_2020.pdf

  • zatiaľ žiadne údaje