• Výchovný poradca

    • Činnosť výchovného poradcu na našej škole vykonáva: PaedDr. Katarína Poláčiková

     Konzultačné hodiny: utorok 11.30 - 13.00 (alebo podľa potreby a dohovoru s rodičmi)

     Práca výchovnej poradkyne:

     1. Oblasť poradenstva v otázkach výchovy 
     • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri  riešení výchovných problémov,
     • koordinácia práce triednych učiteľov na úseku prevencie negatívnych javov
     • zúčastňovať sa na pohovoroch s rodičmi problémových žiakov
     1. Oblasť vzdelávania 
     • spolupracovať s triednymi učiteľmi pri vyhľadávaní nadaných a talentovaných žiakov, radiť im pri výbere strednej školy rozvíjajúcej ich talent, spolupracovať s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi pri výchove k správnemu sebahodnoteniu a usmerňovaniu k voľbe povolania
     • príprava Testovania 9 a Komparo 
     1. Oblasť profesijnej orientácie 
     • pripravovať aktuálne informácie o možnostiach štúdia žiakov na SŠ
     • zabezpečiť pravidelný servis informácií v oblasti voľby k povolaniu
     • zabezpečiť  kompletizáciu a správnosť vyplnenia prihlášok žiakov 5., 8., 9., ročníka, pripraviť ďalšie vstupné doklady žiakov končiacich základnú školu, napr. zápisné lístky a pod.
     • sledovať termíny prijímacích pohovorov na SŠ
     • sledovať úspešnosť žiakov pri umiestňovaní na SŠ
     • zabezpečiť spätné informácie o bývalých žiakoch a ich uplatnení 
     1. Oblasť spolupráce so špeciálnymi poradenskými zariadeniami 
     • spolupracovať s komunikačnými partnermi – psychológ, špeciálny pedagóg, metodik, učiteľ koordinátor drogových závislostí, učiteľ koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pediater, pracovníci odboru školstva, pracovníci odboru sociálnych vecí...