• Oznamy

    • Materská škola:     desiata                    8:30 hod.  -   9:00 hod.

                                         obed                      11:00 hod.  - 13:30 hod.                                         

                                         olovrant               14:00 hod.  - 14:30 hod.

      

     Základná škola:     obed                     11:00 hod. - 13:30 hod.

      

     Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré slúži na stravovanie žiakov, zamestnancov školy a iných stravníkov. Výroba jedál a pokrmov v zariadeniach školského stravovania sa zabezpečuje  v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330 zo dňa 14.8.2009 o zariadení školského stravovania, systéme prípravy jedál a dodržiavaní technologických postupov.

                                    

                                   Organizačný poriadok

     Školská jedáleň pripravuje :

     • obedy
     • doplnkové stravovanie  - desiata, olovrant

      

      

     Prevádzka školskej jedálne :     7:00 hod. - 15:00 hod.

      

     Úhrada stravy:

       -  formou trvalého príkazu,  alebo prostredníctvom Internetbankingu na číslo účtu školskej       

          jedálne IBAN: SK73 0200 0000 0000 2053 0332

       - variabilný symbol : uviesť číslo, ktoré dostal stravník pri prihlásení

       - do kolónky POZNÁMKA prosíme uviesť meno, priezvisko, aby bolo možné platbu identifikovať.

       - príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci vopred

       - preplatky na stravnom sa vracajú 1 x ročne v decembri

      

     Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. 

     V  prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy do 7:30 hod,  telefonicky na čísle 0910 253 903

     Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok za stravné v plnej výške a obed si prevziať v školskej jedálni v daný deň do 13,00 hodiny. 

     Organizačné usmernenie pre žiakov v školskej jedálni :

     • do ŠJ nevstupujú žiaci, ktorí sa nestravujú,
     • vstup do ŠJ nie je povolený ani rodičom a iným cudzím osobám, ktoré sa nestravujú,
     • stravník po skončení obeda odnesie použitý riad k stolíku, nechá po sebe čisté miesto a po odchode od stola zasunie stoličku
     • ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, požiada upratovačku o pomoc, nepoškodený riad odnesie k stolíku a nahlási nehodu p. kuchárke,
     • zo školskej jedálne je zakázané vynášať stolový inventár a jedlo, pokiaľ nie je zabalené v originálnom obale (napr. v obedári, zabalená müsli tyčinka, nápoj...).