• Oznamy

    • V našej školskej jedálni poskytujeme stravu pre : 

     • deti MŠ - desiata, obed, olovrant
     • žiakov I.stupňa   - obed
     • žiakov II.stupňa  - obed
     • dospelí stravníci  - obed - zamestnanci ZŠ
     • obed - cudzí stravníci 

     Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.

      

     :: ÚHRADA STRAVNÉHO

     Strava sa uhrádza : 

     • poštovou poukážkou
     • prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu 
     • trvalým príkazom


     Platbu stravného za daný mesiac je potrebné uhradiť pred začatím nového mesiaca. odporúčame platiť trvalým príkazom k 20. dňu v mesiaci vopred.

     Číslo potravinového účtu ŠJ je : IBAN    SK73 0200 0000 0000 2053 0332
     Konštantný symbol : 0308
     Variabilný symbol : vyžiadajte u vedúcej ŠJ
     Do poznámky : Meno dieťaťa a triedu     :: VÝŠKA STRAVNÉHO V ZMYSLE LEGISLATÍVY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA SR :  
      

     • Stravníci od 2 do 6 rokov - deti MŠ : poldenné - 0,96 €/denne, t.j. 19,00 €/mesačne ; celodenné : 1,19 €/denne, t.j. 22,00 €/mesačne
     • Stravníci od 6 do 11 rokov    -  l. stupeň : obed - 1,01 €/denne, t.j. 19,00 €/ mesačne
     • Stravníci od 11 do 15 rokov  -  ll. stupeň : obed - 1,90 €/denne, t.j. 20,00 €/mesačne

     O preplatkoch a počte odstravovaných dní sa môžete informovať u vedúcej ŠJ v dňoch pondelok a štvrtok.


     :: PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

     Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred, alebo ráno najneskôr 
     do 7:45 hod. a to:

     • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     • telefonicky na čísle 043/5393014


     Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. 


     :: DOZOR V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.     :: VÝDAJ OBEDOV

     Obedy sa vydávajú v čase :

     • Od 11:00 - do 13:30 hod.  


     Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne, t.j. do obedárov! Je to opatrenie na zabránenie krížovej kontaminácie. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.     :: SPRÁVANIE STRAVNÍKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

     1. Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
     2. Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
     3. Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
     4. V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
     5. Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných pedagógov.
     6. Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do  
         jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, šálky.
     7. Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požičia si prostriedky na     
         upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
     8. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
     9. Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad do zberného okienka.
     10. Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
     11. Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne 
           vylúčený zo školského stravovania.


       

      :: ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
      
     Vedúca školskej jedálne: Stanislava Hlinová
     Hlavná kuchárka: Ľubica Havrilová
     Pomocná kuchárka: Viera Hlinová


     :: ALERGÉNY

     Ide o nasledovné zložky:
     1. Obilniny obsahujúce lepok / t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody /.
     2. Kôrovce a výrobky z nich.
     3. Vajcia a výrobky z nich.
     4. Ryby a výrobky z nich.
     5. Arašidy a výrobky z nich.
     6. Sójové zrná a výrobky z nich.
     7. Mlieko a výrobky z neho.
     8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie,  
         makadamové orechy a výrobky z nich.
     9. Zeler a výrobky z neho.
     10. Horčica a výrobky z nej.
     11. Sezamové semená a výrobky z nich.
     12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
     13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
     14. Mäkkýše a výrobky z nich.