Základná škola Materská škola Školská jedáleň Tlačivá Dôležité oznamy Zmluvy, faktúry Pracovné ponuky Ochrana osobných údajov Kontakt

Právne informácie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk 1AJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Záujmový útvar ZU

© aScAgenda 2018.0.1097 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.04.2018